Biuletyn coacha
Numer 2 Biuletynu Coacha „Pieniądz w coachnigu”

okladka

http://www.ravelo.pl/pieniadze-w-coachingu–praca-zbiorowa,p200110185.html

 

Za­pra­sza­my do lek­tu­ry dru­gie­go nu­me­ru Biu­le­ty­nu Co­acha. Po­przed­nio pi­sa­li­śmy o na­rzę­dziach w co­achin­gu, tym ra­zem zde­cy­do­wa­li­śmy się pod­jąć te­mat do­ty­czą­cy pie­nię­dzy – dla wie­lu trud­ny, nie­wy­god­ny, a przy tym nie­zwy­kle istot­ny. Za­sta­no­wi­my się, czy dają szczę­ście, co zro­bić by je po­sia­dać i cie­szyć się nimi i w jaki spo­sób pra­co­wać z klien­ta­mi, by wspie­rać ich w dą­że­niu do do­stat­ku. Przy­po­mni­my, że do­sta­tek to nie tyl­ko brzęk mo­net i sze­lest bank­no­tów, a do bo­gac­twa moż­na iść wie­lo­ma dro­ga­mi, na przy­kład przez śmiech. Co­ach od­waż­nie podej­mu­je wy­zwa­nia – za­tem współ­pra­cu­ją­cy z nami Au­torzy sta­nę­li na wy­so­ko­ści za­da­nia i w cie­ka­wy, róż­no­rod­ny spo­sób prze­ka­zu­ją swo­ją wie­dzę i do­świad­cze­nia na te­mat pie­nię­dzy.

Autorzy Biuletynu:

Berendt Bartosz, Berendt Joanna, Bielecki Radosław, Bielski Piotr, Chlebosz Karolina, Cholerzyńska Marzena, Erenc Anna, Graca Olgierd, Grochowska Małgorzata, Jagodzińska-Pawluk Edyta, Janicka Olga, Jurewicz Aneta, Lach Ewa Magdalena, Limanówka Agata, Nowak Miłosz, Pępiak-Kowalska Kamila, Poniatowska Barbara, Razik Katarzyna, Rąpalska Magdalena, Suchocka Ewa, Suchocka Marzena Anna, Śródkowska Julita, Wolańczyk Eliza, Żukowska Małgorzata.

Zachęcamy do zapisywania się do naszego newslettera i zapraszamy do fascynującego świata książki!


 

Numer 1 Biuletynu Coacha

Wersja skrócona – darmowe DEMO do pobrania tutaj:

Dla wszystkich, którzy zapiszą się do naszego newslettera, pierwsze wydanie w formacie ePub zostanie wysłane gratis!!!

Autorzy biuletynu:
Bielecki Radosław, Bielski Piotr, Bogucka Sylwia, Chlebosz Karolina, Chołuj Małgorzata, Czarkowska Lidia, Gierlińska Marta, Grochowska Małgorzata, Gucwa Marta, Janus Damian, Kozubik Maciej, Krawczak Małgorzata, Nowak Miłosz, Poniatowska Barbara, Razik Katarzyna, Suchocka Ewa, Tomala Kamil, Walęciak-Skórka Edyta, Wolańczyk Eliza i Zieńko Alicja.

Zakup Biuletynu możliwy jest w Google Play Store  – wersja epub:

Jak i czym czytać Biuletyn? 

Biuletyn przeznaczony jest do czytania na smartfonach i czytnikach e-ink (np. Kindle, Onyx, itp.) oraz tabletach. Możliwe jest też czytanie wersji mobilnych na PC.

 

Polecamy następujące oprogramowanie do przeglądania wydawnictw w formatach ePUB, lub MOBI. Oprogramowanie dostępne jest na większość popularnych systemów operacyjnych (Mac, PC – Windows, Linux):

 

Dla urządzeń mobilnych:

Wersja pełna do pobrania po zakupieniu dostępna jest tutaj: Biuletyn coacha nr 1

Biuletyn Coacha to specjalistyczne wydawnictwo adresowane do coachów oraz do innych specjalistów zajmujących się pomaganiem i wspieraniem innych: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, trenerów, a także dla osób zainteresowanych rozwojem.

 

Wydawnictwo Perspektywa jest pomysłodawcą Biuletynu. Zajmujemy się jego redagowaniem, oraz dystrybucją.

 • Jesteś coachem?
 • Chcesz publikować swoje artykuły? 
 • Podzielić się swoją wiedzą, a jednocześnie zaprezentować się jako ekspert?

Zapraszamy do współpracy: wydawnictwo@perspektywa.eu , tel: 783 031 083 (godz. 8.00-16.00)

 

Korzyści z Biuletynu Coacha

Zestawienie korzyści dla autora po publikacji w Biuletynie Coacha:

 • Możliwość zaprezentowania swojej osoby, dorobku zawodowego w publikacji tematycznej, ukazującej się cyklicznie, dostępnej w Bibliotece Narodowej (dla prac naukowych i cytowania – Biuletyn Coacha ma swój numer ISSN),
 • autor zyskuje możliwość zaprezentowania swojego warsztatu i związanej z nim oferty na stronach Biuletynu w ramach nadesłanego artykułu (w postaci ramki reklamowej lub oznaczonego tekstu promocyjnego),
 • każdy z autorów publikujący w Biuletynie jest wyszczególniony w nagłówku e-publikacji, co ma bezpośrednie przełożenie na pozycje w wyszukiwarkach, wraz z wyszukanym nazwiskiem jest powiązanie do publikowanej treści: ,
 • każdy z autorów wspiera działalność prozwierzęcą – część dochodów ze sprzedaży przekazywana jest na pomoc zwierzętom ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim,
 • wydanie okrojone, tzw. DEMO dostępne jest zawsze na stronie Wydawnictwa oraz w księgarniach internetowych, z którymi współpracuje Wydawnictwo. W wersji demo zawsze jest spis treści i nagłówki (leady) artykułów wraz z nazwiskami i informacjami o autorach,
 • wersja DEMO aktualnego wydania i informacje o kolejnych wydaniach oraz możliwości zakupu poprzednich rozsyłane są w formie newslettera do wielu instytucji i firm – jest to dodatkowa reklama i wartość dodana dla autora,
 • Biuletyn Coacha rozsyłany jest też do ośrodków rozwojowych, instytucji i zrzeszeń trenerów, coachów,
 • newsletter rozsyłany jest też do wszystkich osób (również prywatnych) i firm współpracujących z Wydawnictwem Perspektywa