harmonijka_O

„Ust­na har­mo­nij­ka” jest książ­ką do­ku­men­tal­ną, wol­ną od ko­men­ta­rzy i pu­bli­cy­sty­ki. Dzię­ki te­mu prze­ma­wia do nas z jesz­cze więk­szą si­łą. Czy­ta się ją jed­nym tchem. „To mą­dra i po­trzeb­na książ­ka. Gdy­bym mógł de­cy­do­wać, to wpi­sał­bym ją bez chwi­li na­my­słu na li­stę obowiąz­ko­wych lek­tur szkol­nych. W Izra­elu i w Pol­sce.” (Sta­ni­sław M. Jan­kow­ski na Fo­rum Ży­dzi, Chrze­ści­ja­nie, Mu­zuł­ma­nie). „Ust­na har­mo­nij­ka” zo­sta­ła uho­noro­wa­na Na­gro­dą Mi­ni­stra Kul­tu­ry Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

.

Tytuł: Ustna harmonijka. Relacja Żydów których uratowali od Zagłady Polacy

Autor: Elżbieta Isakiewicz

.

 

Informacje szczegółowe:

Język publikacji: polski

Typ produktu: e-book w formacie: EPUB, MOBI

Warunki dostępu: nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

 

Przykładowe wydanie – wersja DEMO

Pobierz DEMO-mobi

Pobierz DEMO-epub

Zobacz również: http://woblink.com/e-book,-wydawnictwo-perspektywa-ustna-harmonijka-relacje-zydow-ktorych-uratowali-od-zaglady-polacy-elzbieta-isakiewicz,20164

Masz kupon rabatowy?

 

kupon rabatowy

 

Kup książkę za 11,90 zł