BIULETYN COACHA

Ad­re­so­wa­ny głów­nie do co­achów, jed­nak two­rzy­my go w ten spo­sób, by słu­żył tak­że me­na­dże­rom, te­ra­peu­tom, psy­cho­lo­gom, pe­da­go­gom, na­uczy­cie­lom oraz wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym roz­wo­jem. Umożliwia dzielenie się warsztatem oraz wizją coachingowego świata. Pozwala również poznać tajniki coachingu niezbędne podczas pracy z klientem.

okladka

Biuletyn Coacha 1 – 1/2014

Biuletyn Coacha 2 – 1/2015


 

 

DARMOWE

okładka Pani ELiza bajka„Coaching 3D”

Eliza Wolańczyk

.

.Pobierz za darmo 

.

.

.


 

NOWOŚCI

 

 

„Poczytaj nam, Babciu!”

Bogusława Jakubowska

„Pewnego dnia, z samego rana,okladka
poszły kotki do barana.
A ten biedny baran Beksa,
umie zrobić tylko kleksa…”

„Poczytaj nam, babciu!” to zbiór wyjątkowych wierszyków dla małych i większych dzieci.

W książce można znaleźć takie wierszyki jak: Baran, Niespodzianka, Brzusio, Koniec lata, Bajeczna jesień, Piękno zimy, Święta Wielkanocne i wiele wiele innych.

 

Kub e-booka

 


 

basnie„Baśnie z krainy północy”

Donata Dominik-Stawicka

Daw­no, daw­no te­mu w ro­dzi­nie kró­la Nor­we­gii Ery­ka i je­go żo­ny Sy­gry­dy przy­szedł na świat ślicz­ny chłop­czyk…

„O królewiczu zaklętym w niedźwiedzia” to jedna z 9 bajek, które można znaleźć w „Baśniach z krainy północy”.
Pozostałe baśnie to: „O Swawie Salkirii Odyna i rybaku znad fiordu”, „Morska wyprawa Gunnara”, „Podarunek elfów”, „Baśń o rusałce, księciu i kwiecie zaklętym”, „O Królu Gór i Olafie – kowalu”, „Troll, który chciał być lubiany”, „Skarb Króla Elfów”, „Swipdag i piękna Menglada”.

Kup ebooka


„Znaczenie pieniądza”

Okladka_znaczenie_pieniadza

Agnieszka Kozak

Pie­nią­dze są te­ma­tem, o któ­ry się ocie­ra­my każ­de­go dnia. Jest to te­mat fa­scy­nu­ją­cy a za­ra­zem trud­ny, gdyż py­ta­nie o sto­su­nek do pie­nią­dza zmu­sza czło­wie­ka do kon­fron­ta­cji z tym, co w nim pier­wot­ne – lę­ku przed utra­tą bez­pie­czeń­stwa. „Znaczenie pieniądza” opisuje hi­sto­rię po­wsta­nia pie­nią­dza, je­go de­fi­ni­cje oraz ba­da­nia do­ty­czą­ce funk­cji uży­tecz­no­ści pie­nią­dza i po­staw wo­bec pie­nią­dza. Po­nie­waż pie­niądz moc­no wpi­sa­ny jest w eg­zy­sten­cję ludz­ką, a nie jest rze­czy­wi­sto­ścią ode­rwa­ną od ludz­kie­go ży­cia, dla­te­go roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce pie­nią­dza od­niesione zostały do spe­cy­fi­ki ob­ro­tu pie­nią­dzem w go­spo­dar­stwie do­mo­wym.

Kup ebooka


 

okladka008_ang„147 gates”

Anna Erenc

147 thoughts put into words. Motivating, uplifting, reflective and full of inspiration – the gates that open new hopes. The cure for the „evil” of this world.

147 myśli ubranych w słowa. Motywujące, podnoszące na duchu, refleksyjne i pełne natchnienia – bramy otwierające nowe nadzieje. Lekarstwo na „zło” tego świata

Kup ebooka

 

 


POLECANE

 

 

„Podróżny flesz” Okladka_podrozny_flesz

Joanna Zwoleńska

Jak mówi autorka: „Nie spo­dzie­waj się opi­su wiel­kich przy­gód, wska­zó­wek czy nie­sa­mo­wi­tych opo­wie­ści. Od­da­ję w Two­je rę­ce wra­że­nia z po­dró­ży prze­fil­tro­wa­ne przez zmy­sły i pa­mięć.Po­dró­że są waż­ną czę­ścią mo­je­go ży­cia. To czas roz­wo­ju w wa­run­kach, któ­re so­bie wy­ma­rzy­łam lub któ­re przy­szło mi za­ak­cep­to­wać. Na­pę­dza mnie cie­ka­wość od­kryw­cy i żą­dza in­spi­ra­cji. Po­dró­że go­dzą ra­dość z re­flek­sją, zmę­cze­nie z wy­po­czyn­kiem, sta­re z no­wym, wie­dzę i zmy­sły.”

Kup ebooka

 


 

okladka „Czego uczę się od zwierząt”

Eliza Wolańczyk

„Czego uczę się od zwierząt” to książka, którą czyta się łatwo i przyjemnie jednak zostawia refleksję, m.in. poprzez pytania zadane na końcu każdego opowiadania. Odpowiadając na nie Czytelnik może być uczestnikiem mini sesji coachingowych, które pomogą mu żyć tak jak chce.

Obowiązkowa pozycja dla każdego miłośnika zwierząt. Chcesz dowiedzieć się, czego może nauczyć Cię Twój pupil? – zapraszamy do lektury!

Kup e-booka 

 


„Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej”uczen_z_rodziny

Anna Maria Seweryńska

Przewodnik dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
Autorka omawia znaczenie postawy „dobrego dorosłego” w procesie wychowania i nauczania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Przedstawia charakterystykę rodziny dysfunkcyjnej i ról (strategii) pełnionych przez dzieci w kontekście myśli, uczuć i zachowań. Zwraca uwagę na konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne stosowania tych strategii.
Przedstawia sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny problemowej, uwzględniając możliwości, granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela.

Kup e-booka


dom_na_zaznibarze„Dom na Zanzibarze”

Dorota Katende

Deszczowa jesień, początek lat dziewięćdziesiątych. Dorota, oczarowana Pożegnaniem z Afryką, marzy o podróży na Czarny Ląd, o bezkresnych sawannach i palącym słońcu. Ale przecież dzieci, praca, brak pieniędzy… Jednak kiedy znajduje ofertę wyjazdu na safari, przestaje szukać wymówek. W Kenii, kraju Masajów i dzikich zwierząt, odkrywa, że Afryka jest jej przeznaczeniem – że ma ją w duszy i w sercu, że jest odpowiedzią na dręczące ją wątpliwości i niespełnione nadzieje.

„Dom na Zanzibarze” to prawdziwa historia Polki, która mimo przeciwności losu zbudowała dom na rajskiej wyspie i ułożyła swoje życie na nowo. Opowieść kobiety, która po długich poszukiwaniach znalazła swoje miejsce na ziemi i… miłość.

Kup e-booka


„Córki i matki. 9 składników serdeczności”corki_i_matki

Olga Kersten – Matwin

Próbowałyście zmienić własną matkę? Nie ma szans. Ale relację z nią można uzdrowić. Autorka przeciwstawia się powszechnej w naszej kulturze tendencji do obwiniania matek i proponuje, by zacząć zmianę od siebie. Podpowiada, jak wziąć odpowiedzialność za własne uczucia i reakcje. Dzieli się swoim osobistym i zawodowym doświadczeniem, z którego jasno wynika: moja relacja z matką zależy ode mnie. Z córką też. Lektura obowiązkowa dla matek i córek, które chcą się wydostać z kręgu wzajemnych pretensji, żalu, poczucia winy. I wyjść na wolność.

Kup e-booka


1okladka_apetyt_na_wege„Apetyt na wege”

Monika Prucnel

„Apetyt na wege” to zbiór najciekawszych przepisów, podzielonych według pór roku i miesięcy. Receptury te stworzone zostały z myślą nie tylko o wegetarianach, ale głównie o wszystkich osobach, które są zainteresowane zdrowym gotowaniem.

Główna zasada – to unikanie chemii w żywności!
Druga zasada – to różnorodność.

W „Apetycie na wege” znaleźć można m.in. przepisy na dania z pokrzywy czy z komosy białej (pospolicie nazywanej lebiodą).

Kup e-booka


„Pamięć i kreatywność”

Andrzej Bubrowiecki Bubrowiecki okładka

Nasze życie i świat ulegają gwał­tow­nym prze­mia­nom; w tem­pie nie­spo­ty­ka­nym w dzie­jach ludz­ko­ści. Ży­je­my w cza­sach, w któ­rych do­stęp­na wie­dza po­dwa­ja się co 3-4 la­ta. Świat sta­je się moc­no kon­ku­ren­cyj­ny. Cza­sy, w któ­rych edu­ka­cja czło­wie­ka koń­czy­ła się wraz ze skoń­cze­niem szko­ły, mi­nę­ły bez­pow­rot­nie. Na­uka nie mo­że koń­czyć się w okre­sie doj­rze­wa­nia lub w chwi­li osią­gnię­cia do­ro­sło­ści. Nie po­zwa­la­ją nam na to wy­mo­gi współ­cze­sne­go świa­ta. Tyl­ko czło­wiek wszech­stron­nie wy­kształ­co­ny, z twór­czym i otwar­tym umy­słem, po­sia­da­ją­cy wie­dzę na te­mat te­go, jak sku­tecz­nie wy­ko­rzy­sty­wać po­ten­cjał swo­je­go mó­zgu w pra­cy za­wo­do­wej i ży­ciu oso­bi­stym, mo­że spro­stać wy­zwa­niom, ja­kie rzu­ca mu rze­czy­wi­stość XXI wie­ku, czę­sto okre­śla­ne­go ja­ko „wiek in­for­ma­cji” lub „epo­ka in­te­li­gen­cji”.

Kup e-booka


okładka KArolak

„Mandala w arteterapii”

Wiesław Karolak

Książ­ka z za­ło­że­nia jest prze­zna­czo­na do re­ali­za­cji pro­gra­mów ar­te­te­ra­peu­tycz­nych, ćwi­czeń twór­cze­go roz­wo­ju tak do in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki jak i pra­cy gru­po­wej. Mam na­dzie­ję, że z książ­ki tej, jak z prze­wod­ni­ka, ko­rzy­stać bę­dą mo­gli wszy­scy, któ­rzy chcą pra­co­wać nad swo­im Ja i któ­rzy pro­wa­dząc gru­py po­szu­ku­ją me­to­dy pra­cy, da­ją­cej uczest­ni­kom moż­li­wość po­szu­ki­wa­nia dróg roz­wo­ju pod­mio­to­we­go.

Kup e-booka

 


„Czerwony ołówek”czerwony_olowek
Elżbieta Isakiewicz

Hen­ryk Sła­wik, Ślą­zak, de­le­ga­t rzą­du lon­dyń­skie­go, tak jak szwedz­ki dy­plo­ma­ta Ra­oul Wal­len­berg dzia­łał na Wę­grzech. Tak jak on  oca­lił ty­sią­ce Ży­dów. Fa­bu­ła te­go z pa­sją na­pi­sa­ne­go re­por­ta­żu hi­sto­rycz­ne­go to­czy się rów­no­le­gły­mi wąt­ka­mi: przy­go­do­wym, po­li­tycz­nym i szpie­gow­skim, te zaś spla­ta­ją się z dra­ma­tycz­ny­mi lo­sa­mi żo­ny Sła­wi­ka i je­go cór­ki.

Au­tor­ka nie po­prze­sta­je na od­two­rze­niu wstrzą­sa­ją­cych lo­sów Sła­wi­ka, któ­re bez wąt­pie­nia za­słu­gu­ją na film na mia­rę Li­sty Schin­dle­ra. Py­ta, dla­cze­go w wol­nej Pol­sce wie­dza o tym, kim był i cze­go do­ko­nał Hen­ryk Sła­wik wciąż nie jest po­wszech­na? Dla­cze­go nie uczy­my się o nim w szko­le? Dla­cze­go nie­pod­le­gła oj­czy­zna nie pod­ję­ła na­le­ży­te­go wy­sił­ku, by ten wiel­ki Po­lak zna­lazł się w pierw­szej li­dze mię­dzy­na­ro­do­wych bo­ha­te­rów dru­giej woj­ny świa­to­wej?

Kup e-booka


harmonijka_O„Ustna harmonijka”

Elżbieta Isakiewicz

 „Ust­na har­mo­nij­ka” jest książ­ką do­ku­men­tal­ną, wol­ną od ko­men­ta­rzy i pu­bli­cy­sty­ki. Dzię­ki te­mu prze­ma­wia do nas z jesz­cze więk­szą si­łą. Czy­ta się ją jed­nym tchem. „To mą­dra i po­trzeb­na książ­ka. Gdy­bym mógł de­cy­do­wać, to wpi­sał­bym ją bez chwi­li na­my­słu na li­stę obowiąz­ko­wych lek­tur szkol­nych. W Izra­elu i w Pol­sce.” (Sta­ni­sław M. Jan­kow­ski na Fo­rum Ży­dzi, Chrze­ści­ja­nie, Mu­zuł­ma­nie). „Ust­na har­mo­nij­ka” zo­sta­ła uho­noro­wa­na Na­gro­dą Mi­ni­stra Kul­tu­ry Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

Kup e-booka

 


„Kaprys”kaprys_okladka

Elżbieta Isakiewicz

„Ka­prys” to książ­ka o mi­ło­ści, w któ­rej nie pa­da sło­wo „mi­łość”. To przy­po­wieść o dwóch od­wiecz­nych sa­mot­no­ściach: ko­bie­cej i mę­skiej.
Ona — skon­cen­tro­wa­na na skru­pu­lat­nym wy­peł­nia­niu co­dzien­nych obo­wiąz­ków — skry­wa ja­kąś ta­jem­ni­cę. On — nie­świa­do­my te­go — usi­łu­je wy­peł­niać ro­lę przy­wód­cy sta­da. Mi­mo wza­jem­ne­go emo­cjo­nal­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia, pró­by bu­do­wa­nia bli­sko­ści koń­czą się fia­skiem. Dwie sa­mot­no­ści, ko­bie­ca i mę­ska, sy­cą się po­wsze­dni­mi mi­kro­dra­ma­ta­mi roz­gry­wa­ny­mi w ci­szy czte­rech ścian, twa­rzą w twarz.
Po la­tach do­ro­sła cór­ka tej pa­ry, spro­wo­ko­wa­na szo­ku­ją­cym li­stem nie­zna­jo­me­go, uda­je się w po­dróż po­wrot­ną do kra­iny dzie­ciń­stwa, do źró­deł ci­szy — i przy­pad­kiem od­kry­wa ta­jem­ni­cę mat­ki…

Kup e-booka


Ulicznica_okładka„Ulicznica”

Elżbieta Isakiewicz

Ta książka ma pewną szczególną cechę. Jej bohaterem jest dobro. W dodatku nie odświętne, nie okazjonalne, nie przycupnięte nieśmiało na obrzeżach rzeczywistości, nie zerkające trwożliwie w stronę zła, nie zakompleksione.

To dobro pełną gębą, wszędobylskie, wszechogarniające, z charakterkiem, pokazujące złu figę, grające mu na nosie, posiadające magiczną właściwość pojawiania się w sytuacjach beznadziejnych.

Kup e-booka


Strona 1  2