okladka

Za­pra­sza­my do lek­tu­ry dru­gie­go nu­me­ru Biu­le­ty­nu Co­acha. Po­przed­nio pi­sa­li­śmy o na­rzę­dziach w co­achin­gu, tym ra­zem zde­cy­do­wa­li­śmy się pod­jąć te­mat do­ty­czą­cy pie­nię­dzy – dla wie­lu trud­ny, nie­wy­god­ny, a przy tym nie­zwy­kle istot­ny.

Za­sta­no­wi­my się, czy dają szczę­ście, co zro­bić by je po­sia­dać i cie­szyć się nimi i w jaki spo­sób pra­co­wać z klien­ta­mi, by wspie­rać ich w dą­że­niu do do­stat­ku. Przy­po­mni­my, że do­sta­tek to nie tyl­ko brzęk mo­net i sze­lest bankno­tów, a do bo­gac­twa moż­na iść wie­lo­ma dro­ga­mi, na przy­kład przez śmiech. Co­ach od­waż­nie podej­mu­je wy­zwa­nia – za­tem współ­pra­cu­ją­cy z nami Au­torzy sta­nę­li na wy­so­ko­ści za­da­nia i w cie­ka­wy, róż­no­rod­ny spo­sób prze­ka­zu­ją swo­ją wie­dzę i do­świad­cze­nia na te­mat pie­nię­dzy.

.

Tytuł: Biuletyn Coacha. Pieniądz w coachingu

Autorzy: Berendt Bartosz, Berendt Joanna, Bielecki Radosław, Bielski Piotr, Chlebosz Karolina, Cholerzyńska Marzena, Erenc Anna, Graca Olgierd, Grochowska Małgorzata, Jagodzińska-Pawluk Edyta, Janicka Olga, Jurewicz Aneta, Lach Ewa Magdalena, Limanówka Agata, Nowak Miłosz, Pępiak-Kowalska Kamila, Poniatowska Barbara, Razik Katarzyna, Rąpalska Magdalena, Suchocka Ewa, Suchocka Marzena Anna, Śródkowska Julita, Wolańczyk Eliza, Żukowska Małgorzata.

 

Informacje szczegółowe:

Język publikacji: polski

Typ produktu: e-book w formacie: EPUB, MOBI

Warunki dostępu: nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

 

Przykładowe wydanie – wersja DEMO Pobierz plik