Regulamin Sklepu Internetowego www.wydawnictwo.perspektywa.eu

 

Informacja o Firmie:

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.wydawnictwo.perspektywa.eu prowadzony jest przez firmę Perspektywa sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Strumykowej 15, NIP 622-278-46-14, REGON 302624296, e-mail: biuro@perspektywa.eu, nr telefonu +48  783 031 083.

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu internetowego www.wydawnictwo.perspektywa.eu są przetwarzane przez firmę Perspektywa sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Strumykowej

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy,

b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.wydawnictwo.perspektywa.eu,

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – w tym celu należy się skontaktować z firmą Perspektywa sp. z o.o. poprzez e-mail: biuro@perspektywa.eu.

 

 

Ceny

 

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.wydawnictwo.perspektywa.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 

Zamówienia

 

1. Sklep internetowy www.wydawnictwo.perspektywa.eu umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,

b) uzyskanie informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym.

2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wydawnictwo.perspektywa.eu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

4. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji o przyjęciu zamówienia przez sklep internetowy www.wydawnictwo.perspektywa.eu.

 

Dostawa

 

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wydawnictwo.perspektywa.eu jest dostarczany na koszt Klienta za pośrednictwem przewoźnika Poczta Polska SA. lub K-EX Sp. z o.o.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz rachunek. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, firma Perspektywa sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy w obecności przedstawiciela przewoźnika.

 

Sposoby płatności

 

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta:

a) Przed wydaniem towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy firmy Perspektywa sp. z o.o. lub za pomocą płatności elektronicznych PayPal,

b) W momencie odbioru towaru gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 

Zwrot towaru przez konsumenta

 

1. Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego wysyłając informację na adres email: biuro@perspektywa.eu lub w przypadku drogi pisemnej: Perspektywa sp. z o.o. ul. Strumykowa 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.

3. Towar zwracany powinien być w stanie niezmienionym, kompletny i starannie opakowany.

4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.

5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3 i 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

6. Zwracany towar Klient wysyła na własny koszt pod adres firmy Perspektywa sp. z o.o., ul. Strumykowa 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wydawnictwo.perspektywa.eu

 

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma Perspektywa sp. z o.o.. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracownika firmy Perspektywa sp. z o.o., który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie zwrotne towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do firmy Perspektywa sp. z o.o., dopuszczalne jest też zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

4. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć dokument opisujący powód reklamacji.

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

6. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu Klient powinien skontaktować się z pracownikiem firmy Perspektywa sp. z o.o.

b) W przypadku niezasadności reklamacji Klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.

c) Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany do Klienta na koszt firmy Perspektywa sp. z o.o., o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

7. Reklamowany towar Klient wysyła pod adres firmy Perspektywa sp. z o.o., ul. Strumykowa 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.wydawnictwo.perspektywa.eu.

4. Regulamin Sklepu Internetowego www.wydawnictwo.perspektywa.eu nie ogranicza praw klientów wynikających z innych ustaw obowiązujących w tym przedmiocie.

 

Zasady korzystania z treści cyfrowych (e-booków):

 

1. Zakupione i opłacone treści cyfrowe będą wysyłane elektronicznie do Klienta po zatwierdzeniu transakcji płatności.

2. W celu pobrania treści cyfrowych należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie MOBI lub EPUB.

3. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Księgarnię Internetową www.wydawnictwo.perspektywa.eu są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Klient ma prawo korzystać z treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek i nie może ich udostępniać innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu treści cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

b) komercyjnego wykorzystywania treści cyfrowych.

6. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z treści cyfrowych w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

7. W przypadku wykorzystywania przez Klienta treści cyfrowych niezgodnie z prawem Sklep może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.