Lekkie halki czarownic
- książka

lekkie_halki_okladka_www„Lekkie halki czarownic”, nowa książka Elżbiety Isakiewicz, to zbiór mikroopowieści, które tworzą oryginalny, przejmujący literacki przewodnik po życiu.

Obok pełnych emocjonalnego napięcia scen ze współczesnego dnia powszedniego znajdziemy tu złote myśli, a także minibiografie znamienitych postaci ze świata sztuki i nauki oraz poruszające wyobraźnię historie zdarzeń, które tchną tajemnicą  drugiego dna.

„Lekkie halki czarownic” to książka szczególna, bo powstała z inspiracji czytelników literackiej strony internetowej Elżbiety Isakiewicz (tzw. fanpage’a),  zrzeszającej tysiące fanów.

 

Czego uczę się od zwierząt - ebook

okladka1Przy­ja­ciół zwie­rząt: ko­cia­rzy, psia­rzy oraz wiel­bi­cie­li wszel­kich stwo­rzeń, a tak­że tych któ­rym ob­ca jest obec­ność zwie­rza­ka w do­mu i oczy­wi­ście wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­zna­wa­niem sie­bie, wła­snym roz­wo­jem, po­pra­wia­niem ja­ko­ści swo­je­go ży­cia, za­da­ją­cych so­bie py­ta­nia i szu­ka­ją­cych od­po­wie­dzi za­chę­cam do lek­tu­ry: „Cze­go uczę się od zwie­rząt?” Bę­dzie o… wła­śnie o tym, co w ty­tu­le. Hi­sto­rie te pi­sze ży­cie. Wszyst­kie są praw­dzi­we. Każ­da z nich za­koń­czo­na py­ta­nia­mi. Bo­wiem py­ta­nia, któ­re so­bie za­da­je­my, bu­du­ją na­sze ży­cie. Te skon­stru­owa­ne są w ta­ki spo­sób, aby Ci słu­ży­ły, po­zwa­la­ły roz­wi­jać skrzy­dła i ko­rzy­stać z wła­sne­go po­ten­cja­łu. Masz w so­bie ol­brzy­mi skarb, wy­star­czy że w to uwie­rzysz.